Project Description

این سرویس بهداشتی بصورت دو چشمه طراحی شده است

تمام تجهیزات با کیفیت بالا در این سرویس بهداشتی نصب شده است.